Tüzüğümüz kapsamında üyelik işlemleri ve süreci ile ilgili yapılan tanımlama aşağıda yer almaktadır. Üyelik başvurusu için lütfen aşağıda yer alan formu doldurunuz ve formda belirtilen evraklar ile birlikte dernek merkezimize gönderiniz.

Üyelik Formu PDF olarak aşağıya eklenmiştir

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üyelik

Madde 7- İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, ilgili ürün belgelendirme standartlarında akredite edilmiş tüzel kişiler şirket temsiline yetkili bir temsilcileri ile KSKDER’e üye olabilirler.

Üyelik işlemleri

Madde 8 – Adaylar, bu Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup Yönetim Kuruluna sunarlar.

Yönetim Kurulunun, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında yaptıracağı soruşturmanın ardından Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde üyelik başvurusunu değerlendirir ve kararını adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kayıt işlemleri yapılır. Giriş ücretinin tamamı ile ilk yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça KSKDER üyeliği kazanılamaz.

Aday üyeler, üyelik hakkını kazanmakla dernek organlarına seçme, seçilme ve Genel Kurula katılma hakkını da kazanırlar.

Üyelikten ayrılma

Madde 9- Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma talebinde bulunan üye, ayrılış tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Üyeliğin sona ermesi

Madde 10- Üyelik, normal koşullarda tüzel kişiliğin sona ermesi ile biter. Dernek üyeliği ayrıca aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararı ile sona erer:

a) Derneklere üye olma hakkını yitirme veya Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı harekette bulunma,

b) Üyelik için kanunda ya da bu Tüzükte aranan nitelikleri sonradan yitirme,

c) KSKDER’in saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunma,

d) Dernek organlarınca alınan kararlara uymama veya tevdi edilen görevleri sürekli erteleme,

e) Aidatın üst üste iki yıl ödenmemesi.

Üyeliğin sona ermesi işlemleri ve itiraz

Madde 11- Yönetim Kurulu, üye hakkındaki soruşturmadan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oy ve üçte iki çoğunlukla verir, sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye, karara karşı, Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.

Madde 12- Üyeliği sona eren üyenin aidat borçlarının tamamını ödememesi durumunda Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.